شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ نميدونم دوست مجازي من يکسال ديگر در کجايي، در سلامتي وشادي در کنار خانواده هستي ودر بلنداي معرفت وموفقيت..... به هر حال يکسال ديگر در چنين تاريخي يادي هم از من بکن که از ته دل وبدون هيچ ريا و رنگي دوستت دارم وآرزومند تعالي ورسيدنت به قله انسانيت هستم
چراغ جادو
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
763 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top