شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ پاره تن، مهربان دوستان و... . که حتي جاي خالي نفس هايشان هم روي هوا مي ماند. جاي خالي قدم هايشان روي زمين! عزيزاني که ان قدر اقيانوس وارانه در محيط محبتشان غرقي که ناگهان نبودنشان اوار مي شود روي سرت. بعد هر چقدر هم خودت را بزني به روزمرگي باز غم مياد به گلويت و خفه ات مي کند. حسي که به گمانم خداوند براي تجربه ي مرگ قبل از مرگ، خلق کرد و ما بهش دلتنگي ميگيم.
2-FDAN
درسته کاملا درسته:)
تجربه مرگ قبل از مرگ ....خيلي زيبا گفتيد ...کاش هيچکس باعث مرگ کسي قبل از مرگش نشه :'(
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-{a h=ANFD}2FDAN{/a} لطف شماست سپاس
چراغ جادو
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top