شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ هر آنچه دوست داشتم برايم در زندگي نماند... تو را به عزيزترين دارايي هر بشر به زيباترين وديعه وجودي هر انسان مي سپارم تا بماني نه براي من براي ديدن زيبايي فردا.... شبتون بخير
@};-
mp3 player شوکر
مهرباني #
رتبه 91
2 برگزیده
754 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top