شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ در اين عمري که مي داني، فقط چندي تو مهماني، به جان ودل تو عاشق باش، رفيقان را مراقب باش، مراقب باش تو به آني دل موري نرنجاني، که در آخر تو مي ماني ومشتي خاک که از آني
2-FDAN
@};-
ساعت ویکتوریا
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
761 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top