شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ جوانان امروز، عاشقان بي پروايي دنيايي پر آشوب، حسودم به تمامي لحظات پر نشاط امروزتان وحتي غمتان.... روزتون مبارک
2-FDAN
99/1/17
ساعت ویکتوریا
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
761 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top