شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ هميشه به هم جواران مشهد الرضا غبطه مي خوردم، حال به غم هر روزشان در نرفتن باب الجواد هر چهارشنبه اشک مي ريزم.... آقا دستمان گير درمان تويي
mp3 player شوکر
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
761 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top