شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ دگر آن شبست امشب که ز پي سحر ندارد من و باز آن دعاها که يکي اثر ندارد...... مي وصل نيست وحشي به خمار هجر خو کن که شراب نااميدي غم درد سر ندارد
:(@};-
mp3 player شوکر
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top