شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ لحظه هميشه گذراست و خاطره هميشه ماندني و من بود و نبود و عشق و ابديت را به نگاهي مي فروختم اگر، خاطره گذرا مي شد و لحظه هميشه ماندني
2-FDAN
99/5/12
@};- زيبا
چراغ جادو
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top