شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بهترين ودلسوزترين پزشکي که در بوشهر مي شناختم دکتر همايون فيوض رفت دعاي من نگران هم انگار به اسمان نرسيدمنتظر معجزه ماندم و رخ نداد... اي انسان نيکو خدا را به جاي ما صدا بزن،حالا که بي واسطه جسمت نزديک ايزدي بگو در اين زمانه ي تلخ و سرد بگوييد نجات مان بدهد از اين همه نا اميدي، عطا کند به ما صبر... بسيار ببايد پدر پير فلک را تا دگر مادر ِ گيتي چو تو فرزند بزايد...
2-FDAN
99/5/12
خدا رحمتشون کنه @};-
تسبیح دیجیتال
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top