شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ تفاوت هاست ميان جسارت ها ووقاحتها... مرزهاي که اگر شناختيم حرفمان از هر منظري باشد نصيحت، دوستي، عشق، سرزنش، تاتير گذار است والا شعله ور کند آتش درون را
2-FDAN
@};-
mp3 player شوکر
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top