شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ صبر داشته باش و ببين همان کس که ميخواسته تورا زمين بزند، خود زمين خورده. همان کسي که مي‌خواست حرمت تو را بشکند، تمام غرور و حرمت اش شکسته. همان کسي که قصد ازار تو را داشت، بي دفاع شده و ازار ديده. کاينات دست بردار نيست، حسابدار خوبي است. روزي همه مان بي حساب خواهيم شد"
mariii
گاهي ديگه رسيدن او به حسابش ديگه براي ما دير شده و برامون هيچ حسي ندارد.و اون چيزي ک ما از دست ميديم در آن زمان و مکان خاص ديگع برگشتني نيست حتي با حساب و کتاب ها
چراغ جادو
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
760 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top