شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ ريتسوس ميگه، روياي هر کودک صلح است روياي هر مادر صلح است کلام عشقي که بر زير درختان مي تراود صلح است. . آن هنگام که زخم هابر چهره ي جهان التيام يابد، آن هنگام که چاله ي بمب هاي خورده را درخت بکاريم، صلح يعني هنگام که خوشه ي گندم به خوشه ي ديگر ميرسد بگويد نور... صلح نان داغ بر ميز جهان است. لبخند مادر است تنها همين نه چيزي جز اين. آري.صلح همين است.
تسبیح دیجیتال
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
760 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top