شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سيراف غرق سکوت وتنهايي... اينجا زماني پر از نفس هاي شاد بود وحالا دريا منتظر وچشم به راه فرداي ماست
mariii
ساحل سيراف بسيار زيبا و دلنواز است .واقعا زيباست.با اون همه سنگهاي رنگي کنار ساحل و درياي آبي و آسمان آبي و وسعت ساحلش
mariii
من فقط يکبار رفتم سيراف و البته سواحل زيادي رفتم .اما همچنان ميگم ساحل سيراف چيز ديگريست
چراغ جادو
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
760 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top